مستند زیست محیطی(مسابقه ملی)
 
کفتار راه راه
کالیبر 12
غبار سرخ
سگ
سفرنامه مرغ مهاجر
زندگی در قلب دنا
در جستجوی پلنگ ایرانی
خواب ابریشم
حیات
پژواک سرزمین من
پرواز در آب
بهشت و ما...
بوی نا
بازمانده تتیس
آخرین نفس‌های یک تالاب