مستند تاریخی(مسابقه ملی)
 
مهرگیاه
مزرعه‌ای که رویید و شهر شد
ما با خاک چه کرده‌ایم؟
فریاد شد آواز
عکاسی زیارتی
گوچو
شهری که می‌شناسم
در عصر قجر
زوران
زادگاه خورشید
راز یک مجسمه
خاطره‌های تهران
چوب نگاره ها
جرعه‌های تاریخ
آس باد