مستند خانواده(مسابقه ملی)
 
پس از 17روز
همه آن سالها
نوروز در نئور
موکان
مادرم منیژه معدن کار است
سنگ شکن گلون آباد
غذای بیرون
سلام خدای مهربون
ردپایی در صبح
خانه سنگ ندارد
خانواه چند صد نفری
بی بی تولدت مبارک
190