مستند قوم شناسی(مسابقه ملی)
 
مقام نوروز
کوچ زودهنگام
سیه بادهای روستای ابوالحسنی
زلال ایل
دختر بس
حماسه بلوط و شاهنامه
چمچه خاتون
تار و تار
تات نشین‌ها
با یاری ها
اَوَسال
1030(هزار و سی)