مستند اجتماعی(مسابقه ملی)
 
یادداشت‌های شهر شلوغ
مردمک
مدرسه ما
گیمرها
عدنان و عادل
ظغال!!
سیاه گرد
زندگی پای چوبه دار
رفتن
سکوت
خر
بهشت فراموشی
بهانه‌ای برای بودن
بعد از اتفاق
برادران زمین
باز باران
این دو زن
ایزوله
انعکاس
گنبد مینا
اتاق تاریک