مستند آزاد(مسابقه ملی)
 
گره عشق
نون و آتش
ماهی سفید
طهران در گذر لوطی ها
شکار گراز
سیمای پنهانی دنا
سرزمین من کجاست؟
ز گفتار دهقان...
رصد خانه مراغه(2)
راننده و روباه
دو زبانگی
خانه های کرمان
جن
به خدا تعظیم می‌کند
باغ ایرانی، فرش ایرانی
امداد درتاریکی
این منم که هنوز...
از نفس افتاده‌ها
از آلپ تا دماوند
اتاق تنهایی
آسمان عالمی فراتر از خیال