هیئت انتخاب و داوری بخش ویژه
 
ارد عطارپور
محمد خزاعی
رامین حیدری فاروقی
سعید ابوطالب
مجتبی محمدی
مرتضی شاملی
ذبیح الله رحمانی