هیئت انتخاب بین الملل
 
شیرین نادری
محمد صدری
محمود عبداللهی
سهیل کریمی
محمد مهدی یادگاری