هیئت داوری بین الملل
 
مارک هوورکا
احمد ضابطی جهرمی 
توشی فوجیوارا
فواد سوئیبا