هیئت انتخاب و داوری ملی
 
رهبر قنبری
مهرداد غفار زاده
پناه بر‌خدا رضایی
رضا درستکار
پدرام اکبری
محمود زنده‌نام
محمدرضا عرب
حسین سلطان محمدی
محمود یار محمدلو
محسن سیف
مازیار فکری ارشاد
حسن آقا کریمی
زهره یزدان پناه
پوران درخشنده
آزاده بیزارگیتی
نرگس آبیار
سید محمد طباطبایی نژاد
مصطفی دالایی
جهانگیر خسرو شاهی
۱
۲