داوری ملی و بخش فنی
 
علی علایی
مرتضی رزاق کریمی
بهروز شهامت
محمد درمنش
فرشاد فرشته حکمت
مرتضی پور صمدی
رضا برجی
محمدرضا اصلانی