مستند داستانی
 
 
در ستایش 70 سالگی
 نشستن بین دو صندلی
نرگس مست
سووز( شوش)
روزن
چله
چرچی
بازیهای تنهایی
آخرین روزهای زمستان
14 روز