مسابقه ملی (مستند تاریخی)
 
 
 نفت سیاه
ما همه سربازیم
گرمابان
شناسنامه
شاه جهان
دیدار دوباره
دستگرد یزد شاپوران
خونه
بهار، نارنج ، بی بهار، نارنج