مسابقه ملی (مستند قوم شناسی)
 
 
گلاف
کوچ
فرش عرش
سفرنامه سیستان
روزی عمو یدالله و همسرش
در قلب سیستان
دختران همین چهارشنبه بی زمستان
چپاتی
بردشیر
اصفهان در بوق کارخانه ها
آرواد