مسابقه ملی (مستند علمی و زیست محیطی)
 
 
مسیله سرزمین فراموش شده
عقرب
در پناه بلوط
جبیر
تا به بیرجند
پرندگان در سرزمین برف و آفتاب
بانوی ارومیه
امپراطور