مستند سیاسی اقتصادی
 
 
جنایت مقدس
فیلم ناتمام برای دخترم سمیه
صبح روشن
دوازده تموز
دلتنگی‌های یک شهر
به‌ نام آزادی
آقای ژنرال
1559