مسابقه بین الملل (60 دقیقه و بیشتر)
 
 
بدهی شرکت
ابو حراز
خاطراتی برای تمام فصول
بیمه شدی؟
نقشه
برای گونگادین بهشت نیست
افغانستان من
نقشه صلح
بازی آدم کشی
مقیاس انسانی
سفر به انتهای جهان
کریم، قهرمان ورزشی
مدرسه اسنارک
کاخ
قطعه گمشده