هیئت انتخاب ملی
 
 
مهناز مظاهری
سعید قطبی‌زاده
فرحناز شریفی
مسعود سفلایی
کاوه بهرامی مقدم
شهرام درخشان
مسعود امینی تیرانی