هیئت داوران بین الملل
 
 
ریچارد دام  پتیگرو
آمریت گانگر
رخشان بنی اعتماد