انتخاب و داوری مستندهای داستانی
 
 
پریوش نظریه
بیژن میرباقری
ابوالفضل جلیلی