نقد مستند
 
 
نقدی بر مستند " خانه ای برای تو " به کارگردانی  مهدی بخشی مقدم
نقدی بر مستند " فقدان " به کارگردانی فاطمه ذوالفقاری
نقدی بر مستند "زمان"به کارگردانی ماریا ماوتی
نقدی بر مستند " آبی به رنگ آسمان" به کارگردانی امیر رفیعی
نقدی بر مستند " شبیه سازی آقای زرد " به کارگردانی  ماهان خمامی پور
نقدی  بر مستند " صف سلام " به کارگردانی هادی آفریده
نقدی بر مستند " تاریخ صدور  " به کارگردانی مجید عزیزی
۱
۲