مسابقه ملی(مستند های نیمه بلند)
 
 
نام فیلم : میراث من آواز
نام فیلم : قربانی
نام فیلم : محاکمه
نام فیلم : بی شناسنامه‌ها
نام فیلم : جدایی
نام فیلم : ۷۴
نام فیلم : خانم ف
نام فیلم : یکی شور بود یکی شیرین
نام فیلم : بر پرند خیال
نام فیلم : یک موسیقیدان فرانسوی در دربار قاجار
نام فیلم : این سه زن
نام فیلم : عید خون
نام فیلم : معلق
نام فیلم : گربه‌های نا آرام
نام فیلم : خطوط ناپیدا
نام فیلم : حصار
نام فیلم : تنها میان طالبان
نام فیلم : آسیه
نام فیلم : پدر
نام فیلم : زندگی در خور موسی
نام فیلم : شکارچی
نام فیلم : مانکن‌های قلعه حسن‌خان
نام فیلم : فرش به روایت خاک
نام فیلم : نوروز به وقت تهران
نام فیلم : میراث من آواز
نام فیلم : رویاهای غرق شده
نام فیلم : نقاش باد
نام فیلم : چله درختان کاج
نام فیلم : شبانکاران
نام فیلم : پل
۱
۲