خارج از مسابقه
 
خاطرات نگاتیو
روزی که به شهر رفتم
بوتیک 14
این پیکان
من یک بازیگر شادم
سماع سوختن
فیلموگرافی گوهر خیراندیش
نسیه و نقد
پیرمرد و دریا
علی نامه
به خاطر کیومرث
با زبان خاموش
فرزانه فروتن ایران مدار ما
زندگی و دیگر هیچ
دایره داوود