مسابقه بین الملل(فیلم های نیمه بلند)
 
نام فیلم: کازابلانکا
نام فیلم: سینما کابل
نام فیلم: سوناکالی
نام فیلم : خانواده چچنی
نام فیلم : جیانو
نام فیلم : پایان دنیا
نام فیلم: الامایار، دو سفر
نام فیلم : آلن ، مردی در عصر مسیح