جایزه شهید آوینی
 
آشنای غریب
نام فیلم : حرکت نجبا
نام فیلم : نسل سوم
نام فیلم : طیب
نام فیلم: وضعیت ذهن
نام فیلم : عراق ، سال صفر (1 و 2)
نام فیلم: در محاصره داعش
نام فیلم : روزگاران از دست رفته
نام فیلم : همراه با فرات
نام فیلم : زمناکو
نام فیلم : چشم جنگ
نام فیلم : ای ۱۵۷
نام فیلم: تنها میان طالبان
نام فیلم : ۷۴
نام فیلم: پل
نام فیلم : نیمه دوم سال نیمه از دست رفته بود
نام فیلم : نشانی
نام فیلم : نت آخر
نام فیلم: نام و نشان
نام فیلم: مسیر
نام فیلم : مسیر 8 میلیمتری
نام فیلم: مردی با جین آبی
نام فیلم : کهنمویی، ساعت 720
نام فیلم : کارت پستالی از آسمان
نام فیلم : شلمچه
نام فیلم: سنت شهادت
نام فیلم : داستان ناتمام یک حزب
نام فیلم : خواب ابراهیم
نام فیلم : چشم‌های رسوا کننده
نام فیلم : پسر را ببین، پدر را تصور کن
۱
۲