هیئت انتخاب بین الملل
 
حسن محمد علیزاده
شیرین نادری
مسعود بخشی