هیئت داوری ملی
 
محمود اربابی
سعید رشتیان
آریا عظیمی‌نژاد
فرشاد فدائیان
محمود کلاری
نرگس آبیار