نقد
 
... و طبیعت ایران
محمد کارت به سینماحقیقت آوانتاژ داد!
شاه کج کلاه
چيزي شبيه معجزه !
فصل درو
دست هایش
تجربة بی نظیر«خود» و «دیگری»
آرامش را بجوی
فوتبال فمنیستی
فرزندان آشفته و پراکنده ایران
مستندی غیرقابل استناد
مصائب قهرماني كه شنيده نشد!
سعید هنوزم می تونه بترکونه !!؟
گذر زمان بر دیوارهای این سرزمین کهن
چریکه زنان کرد ایزدی
دغدغه ملی، معضل جهانی
چيزي شبيه معجزه !
خالق لحظات درخشان
شهری در دل شهرما
در چچن، مردم سماع می کنند
ترک سیگار موجب طول عمر می شود
جنگی دیگر
وفادار به متن و خوش ریتم
سردرگم تر از جامعه ای سردرگم
۱
۲
۳
۴