مستند بلند(مسابقه ملی)
 
مادرم بلوط
عکس ناتمام بهمن جلالی
سوار خسته می‌تازد
زیر صفر
زاگرس
خون است دلم برای ایران
خاک حافظه
جای خالی آقا یا خانم «ب»
اسماعیل که آمد