مستند بلند(مسابقه ملی)
 
 
بانو عصمت
پروژه ازدواج
تارهای ممنوعه
خط باریک قرمز
رنج زیر پوست
روزی که رفت
زمستان است
صد سال تنهایی
عاليجناب
قُرقبان
قصه دختران فروغ
نه کوچک نه بزرگ