خارج از مسابقه
 
 
نام فیلم: زائر شب‌های بارانی
نام فیلم: عشاق مزرعه نیشکر
نام فیلم: گوشه‌های اصفهان
نام فیلم: نسیان
نام فیلم: نود و دو منهای یک
نام فیلم: یکی بود یکی نبود