مسابقه بین الملل بلند
 
مادرم ایل من
یک پدر
هر روح بدن من
مو یا
مادر و مادربزرگ
شهر جدید اتوپیا