مسابقه بین الملل کوتاه
 
لوتوس
یک روز در حلب
: هیچکستان
مجموعه
: ماه، خورشید و تفنگدار
فوریه
صدای زمستان
سینما کریستال
: در این سرزمین
جنگ و پنیر
آخرین نشانه