کتاب
 
 
رونمایی از کتاب «روایت آرشیوی» در جشنواره سینماحقیقت
رونمایی از  کتاب «واقعیت و خیال در سینمای مستند» در سینما حقیقت