هیئت داوری بین الملل
 
کتایون شهابی
داریل الس
متئو داراس