هیئت انتخاب بین الملل
 
شیرین نادری
رائد فرید زاده
مسعود بخشی