هیئت انتخاب و داوری آوینی
 
رضا برجی
مرتضی سرهنگی
محمد مهدی عسگرپور