نقد
 
نقدی بر مستند " ماهیاک "  به کارگردانی فرح زارع
نقدی بر مستند "زیر حکم "  به کارگردانی سعید کشاورز
نقدی بر مستند " آنجا که باد می وزد " به کارگردانی مینا مشهدی مهدی
نقدی بر مستند " خانه ای برای تو " به کارگردانی  مهدی بخشی مقدم
نقدی بر مستند " فقدان " به کارگردانی فاطمه ذوالفقاری
نقدی بر مستند "زمان"به کارگردانی ماریا ماوتی
۱
۲
۳
۴